Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /usr/home/Mirrius/domains/eccoled.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601 Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /usr/home/Mirrius/domains/eccoled.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601 OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI | ECCOLED Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI – ECCOLED Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji opraw ESS obowiązujące od dnia 02.07.2015 roku:

 1. Firma Energy Saving Solutions S.A. zwana dalej Gwarantem będąca producentem opraw LED typów NL 242 oraz WR 240 udziela Nabywcy gwarancji na dostarczone wyroby, zapewniając ich sprawne działanie, pod warunkiem zapewnienia eksploatacji zgodnie z wymaganiami podanymi w Instrukcji obsługi
 2. Okres gwarancji wynosi 72 miesiące.
 3.  Odpowiedzialnością Gwaranta objęte są wyłącznie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie oraz wykonanej instalacji u Zamawiającego. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
  • dokonania montażu i instalacji oprawy w sposób niezgodny z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi, w przypadku gdy instalacja została wykonana przez personel nie posiadający upoważnienia Gwaranta,
  • niewłaściwych parametrów sieci zasilającej oprawę
  • nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,
  • nieprawidłowego doboru oprawy do warunków istniejących w miejscu montażu,
  • nieprawidłowej konserwacji, magazynowania i transportu,
  • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia oprawy,
  • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
  • wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie oprawy.
 4. Gwarancja nie obejmuje skutków procesu naturalnego starzenia się diod LED powodującego spadek natężenia światła oprawy, jeżeli w okresie udzielonej gwarancji strumień świetlny będzie wynosił co najmniej 70% wartości początkowej.
 5. Nabywcy nie przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku:
  • braku wpisów w Karcie gwarancyjnej potwierdzających nabycie oprawy,
  • dokonania wpisów i zmian w Karcie gwarancyjne przez osoby nieuprawnione
  • dokonania modyfikacji oprawy, ingerencji lub prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
  • zalania oprawy wodą,
  • odmowy przeprowadzenia przez wyznaczonego przedstawiciela Gwaranta wizji lokalnej oraz umożliwienia dokonania pomiarów parametrów sieci zasilającej i warunków środowiskowych w miejscu zainstalowania reklamowanej oprawy,
  • pojawienia się wątpliwości, nie dających się zweryfikować na podstawie  przedłożonych dokumentów i cech znamionowych, czy reklamowana oprawa została dostarczona przez Gwaranta.
 6. Rozpatrzenie reklamacji Nabywcy następuje po dostarczeniu przez nabywcę reklamowanej oprawy wraz z Kartą gwarancyjną i opisem przedmiotu reklamacji do siedziby Serwisu Gwaranta: oględzinach wykonanych u zamawiającego przez przedstawiciela Energy Saving Solutions S.A., ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
 7. Po uzgodnieniu Zamawiający może dostarczyć reklamowany wyrób do siedziby Serwisu Gwaranta na swój koszt. W przypadku uznania zasadności reklamacji Gwarant zwróci reklamującemu uzasadnione koszty dostarczenia reklamowanych wyrobów na podstawie zweryfikowanej faktury przewoźnika.
 8. Reklamowany wyrób powinien być dostarczony odpowiednio zabezpieczony przez Nabywcę na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub uszkodzenia wyrobu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę.
 9. Gwarant zobowiązuje się do dokonania naprawy reklamowanej oprawy w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty jej dostarczenia. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności lub konieczności sprowadzenia podzespołów, których nie ma na stanie magazynu, termin naprawy może być wydłużony do 21 dni roboczych. Demontaż reklamowanego elementu i po naprawie dokonanie jego montażu może być wykonane prze Zamawiającego lub Wykonawcę;
 10. W przypadku braku opisu reklamowanej niesprawności oprawy czas rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony o czas niezbędny do dokonania badania dostarczonej oprawy.
 11. Gwarant zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji odnośnie sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych, w tym do wymiany oprawy na nową, wolną od wad.
 12. Okres ważności Gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania naprawy,
 13. W przypadku uznania zasadności reklamacji naprawiona oprawa zostanie odesłana adres wskazany przez Nabywcę na koszt Gwaranta.
 14. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji wyrobu Nabywca zostanie powiadomiony o kosztach dokonania naprawy odpłatnej. Oprawa może w takim przypadku zostać naprawiona po wcześniejszej pisemnej zgodzie Nabywcy. Zwrot reklamowanej oprawy do nabywcy będzie dokonany na jego koszt.
 15. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z oprawy będącej w naprawie.
 16. Prawa wynikające z niniejszej Gwarancji nie mogą być przenoszone na stronę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.